Museiverket
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
 
till kartan egna uppgifter
suomeksi  
   
 

ARKEOLOGISKA OBJEKT

anvisningssida
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
   
 

Angivelser för informationssökning

 
När du söker efter arkeologiska objekt bör sökningen begränsas genom sökkriterier. Du kan till exempel inkludera endast vissa slag av objekt i sökningen genom att kryssa i ett eller flera alternativ i den förteckning som i söksidan finns uppe till vänster. Därtill kan sökningen begränsas genom andra val. Angivelser för dessa sökval finner du efter förklaringarna till de olika slagen av objekt.
 
fast fornlämning
Objektet är en arkeologisk lämning i enlighet med lagen om fornminnen (295/1963). Fasta fornlämningar är fredade såsom minnen av Finlands tidigare bebyggelse och historia. Utan lagenligt tillstånd får en fast fornlämning inte utgrävas, överhöljas, ändras, skadas, borttagas eller på annat sätt rubbas. Även vrak av fartyg som förlist för över hundra år sedan är fredade genom lagen om fornminnen.
 
möjlig fornlämning
Objektet är utifrån tillgängliga uppgifter (t.ex. arkivkällor, förundersökningar eller anmälan) möjligen en fast fornlämning, men en tillförlitlig definiering kräver vidare utredning eller fältbesiktning.
 
övrigt kulturarvsobjekt
Objektet är inte en fast fornlämning i enlighet med lagen om fornminnen, men dess bevarande är motiverat utifrån dess historiska betydelse och kulturarvsvärde. Till övriga arkeologiska kulturarvsobjekt hör framför allt lämningar från 1800-talet och 1900-talets början. Kulturarvsobjekt kan bland annat vara som arkeologiska objekt välbevarade betydelsefulla historiska vägar som ännu är i bruk, krigshistoriska lämningar från andra världskriget (t.ex. Salpalinjen) och fartygsvrak yngre än hundra år. Kulturarvsobjekt är även ännu bebyggda och välbevarade historiska bytomter i de fall tomterna inte är fredade i enligt lagen om fornminnen. Övriga kulturarvslämningar kan föreslås bli bevarade till exempel i samband med planläggning.
 
fyndplats
Fyndplats för ett eller flera föremål. På platsen känner man inte till någon fast fornlämning eller någon annan arkeologisk lämning. Till denna grupp hör de lösa fornföremål som åsyftas i lagen om fornminnen.
 
naturformation
Objektet är anmält som en arkeologisk lämning, men har utifrån en granskning eller annan informationskälla konstaterats vara ett resultat av en naturlig process. De vanligaste naturformationer som kopplats samman med mänsklig aktivitet är olika geologiska formationer såsom forna strandformationer (klapperstensfält) och grottor.
 
borttagen fast fornlämning (ej fredad)
Objektet har konstaterats vara en fast fornlämning, men har efter det antigen fullständigt förstörts eller undersökts. Objektet är inte lägre fredat i enlighet med lagen om fornminnen.
 
övrigt objekt
Objektet hör inte till något av de föregående. Till denna grupp hör exempelvis från de senaste årtiondena härrörande markeringar och konstruktioner såsom hällristningar och övergivna betongkonstruktioner. Till övriga objekt räknas även markeringar som avsiktligt efterliknar fornlämningar såsom hällmålningsförfalskningar.
 
kommun
Om du istället för hela Finland vill begränsa sökningen till någon specifik kommun, välj då rätt kommun från menyn. I listan uppdateras kommunförändringar årligen under februari månad. I menyn finns även valmöjligheterna "ingen uppgift om kommun", "flera kommuner" och "utlandet".
 
gammal kommun
Du kan genom denna meny söka efter objekt, som har funnits inom en numera upphörd kommuns område. De kommuner som upphört i samband med kommunförändringar flyttas till denna meny. Denna meny beaktar dock inte de olika gränsfaser som de gamla kommunerna möjligen haft.
 
typ
Varje objekt beskrivs i korthet genom ett eller flera typuppgifter. I typmenyn kan en typ väljas åt gången. När en typ är vald blir den aktuella typens preciseringar även valbara under menyn typens specifierare.
 
datering
Varje objekt har som dateringsuppgift en eller flera grovt definierade tidsperioder. Valet "alla förhistoriska" inkluderar alla objekt vars datering är förhistorisk, stenålder, tidig metallålder, bronsålder eller järnålder och valet "alla historiska" de objekt vars datering är historisk, medeltid eller modern.
 
undervattensobjekt
Genom att välja "ja" får man som sökresultat de objekt, vilka är huvudsakligen under vatten (vanligtvis vrak, men även övriga undervattenskonstruktioner). Genom att välja "nej" fås i sökresultatet de arkeologiska lämningar som finns på land.
 
objektsnamn
Genom objektnamnssökning kan du söka med namnet eller delar av det namn, med vilket objektet benämns i detta register. I namnsökningen kan du skriva namnet eller delar av det. Om man lägger till %-tecken i början eller i slutet av teckensträngen hittar sökningen alla objektnamn som innehåller teckensträngen. Exempel: namnsökningen "Tuomarin" i Helsingfors ger 3 sökresultat, medan sökningen "%Tuomarin" ger 8 sökresultat.
 
objekt-id
Varje arkeologiskt objekt har ett eget register-id. Om du känner till id-numret kan du i detta sökfält söka objektet med hjälp av det. I fältet måste hela id-numret fyllas i. Id-nummer finns i två former - innan år 2003 sparade objekt har som id en nummerserie som består av kommunnummer, typnummer och en för varje kommun specifik löpande nummerserie. Dessa id-nummer består av nio siffror (formen 183010007). Från och med år 2003 har det tagits i bruk ett s.k. miljon-id, som är en nationellt löpande nummerserie och innehåller tio siffror (formen 1000000001).
 

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer