KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET
   perinnebiotooppi
   Natura-alue
   luonnonsuojelualue
   
   infotaulu
   kyltti
   viitoitettu                  
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  hoitoalue
 
  hoitotaho
 
  nimi
 
  hoitovuosi
  -
   
 
   
 
 
   
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
 
Vesilahti Linnankallio
922400013
Perustiedot Yleissuunnitelma Taustatiedot Luonnonympäristö Käyttömahdollisuudet
Osan nimi: Linnavuori
Tunnus: 1
Pinta-ala: 1,00 ha
Yleiskuvaus
  Linnavuoren rannansuuntainen koillispuoli on äkkijyrkkää, kielekkeistä kalliota, samoin kaakkoispää. Lounaissivu on verraten loivaa. Laki on kooltaan n. 190 x 20 m. Lounaissivulta alkaa katkeileva ja kaartuva kivivalli, jonka pituus on 90 m. Luoteispäässä ei sen loivuudesta huolimatta ole vallia.  
Tavoitteet
  Turvata linnavuoren vallien säilyvyys edistämällä niiden havaittavuutta ja saattaa alue suojellun muinaisjäännöksen arvoiseen tilaan.

Jorma Kallio toivoi maastokatselmuksessa, että alueella olevat kelopuut jätettäisiin lintujen kolopuiksi. Raivausjätteet on kuljetettava kaatopaikalle lukuunottamatta polttopuuksi sopivia runkoja, jotka jätetään alueelle maanomistajan käyttöön. Jatkossa on hoidon tavoitteena pitää alue puistomaisena estämällä aluskasvillisuuden liiallista kasvua.
 
 

© Museovirasto